Speakers

Hansda Sowvendra Shekhar

Jaya Jaitly

Laksmi Pamuntjak

Nancy Naomi Carlson

Naveen Kishore

Ngugiwa Thiong'o

Rupi Kaur

Samhita ArniMoments from Previous Festival